A MAGYAR FOREX TÁRSASÁG ADATVÉDELMI ÉS COOKIE (SÜTI) KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Jelen dokumentum (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson a Magyar FOREX Társaság (a továbbiakban együttesen: „Adatkezelő”) által a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggésben végzett tevékenységeiről, valamint az általa alkalmazott cookie-k (sütik) kezeléséről. Az aktuális Tájékoztató folyamatosan elérhető az Adatkezelő székhelyén, valamint jelen weboldalon. Kérjük, hogy a Tájékoztatót figyelmesen olvassa át és kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal a lentebb megadott elérhetőségek valamelyikén.

A Tájékoztatóban elsősorban az alábbi hazai és uniós jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR)

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 1. Az Adatkezelő

Név: Magyar FOREX Társaság

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Levelezési cím:

Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0004491 (Fővárosi Törvényszék)

Képviselő: Geiszbühl Mihály elnök

Elektronikus elérhetőség: president@acihungary.hu

Honlap: www.acihungary.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

 1. Irányelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során mindenkor az alábbi irányelvek szem előtt tartásával kíván eljárni:

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. („célhoz kötöttség”)

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. („adattakarékosság”)

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. („pontosság”)

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. („korlátozott tárolhatóság”)

Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát. („integritás és bizalmas jelleg”)

Az Adatkezelő felelős a fenti irányelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság”)

 1. Fogalmak

„adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

„személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ;

„hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

„harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

„adatmegsemmisítés”: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

„adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

„EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

„harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

„profilalkotás”: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.

„Honlap”: a www.acihungary.hu linken üzemeltetett weboldal

 

 1. Adatkezelések
  1. Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése

Az Adatkezelővel szerződő partnerek természetes személy kapcsolattartóinak személyes adatait (így különösen azok nevét, e-mailcímét, telefonszámát, esetleg beosztását) az Adatkezelő a szerződéses partner jogos érdekében veszi át és a szerződés teljesítése érdekében történő kapcsolattartás céljából kezeli. Amennyiben a kapcsolattartó adataiban vagy személyében változás következik be, a szerződéses partner erről köteles az Adatkezelőt haladéktalanul értesíteni. Tekintettel arra, hogy a kapcsolattartó személyes adatai a szerződés szövegének részét képezik, azokat ilyen formában az Adatkezelő a szerződés teljesítésétől / megszűnésétől / megszüntetésétől számított általános elévülési időn belül, azaz 5 (öt) évig, a számviteli dokumentáció megalapozottságát alátámasztandó pedig a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésével összhangban 8 (nyolc) évig megőrzi.

 1. Számlázás

Az Adatkezelő által, tevékenységével összefüggésben kiállított számlákat a számviteli előírások szerint legalább 8 (nyolc) évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. Az Adatkezelő e tekintetben kizárólag a jogszabályban előírt személyes adatokat – név, (lak)cím – kezeli, melynek célja a jogi előírásoknak való megfelelés biztosítása. Az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja az adatkezelés jogszerűségét.

 1. Tagnyilvántartás

Az Adatkezelő szervezetére vonatkozó hatályos jogi kötelezettségek teljesítése érdekében az Adatkezelő, mint Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület kezeli tagjainak, valamint az egyesületben tisztséget betöltő személyek jogszabályban előírt, továbbá a zavartalan működéshez és kapcsolattartáshoz is szükséges adatait (név, munkáltatójának székhelye, betöltött tisztség, lakcím, anyja születési neve, születési hely és idő, születési név, e-mail cím, telefonszám). A személyes adatokat az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított általános elévülési határidő végéig, azaz 5 (öt) évig megőrzi, azonban a kapcsolattartásra szolgáló adatokat kizárólag a jogviszony fennállása alatt kezeli.

 1. Hang-, videó- és fényképfelvételek

Az Adatkezelő által vagy érdekében megrendezett eseményeken a résztvevőkről hang-, videó- és fényképfelvétel készülhet, mely felvételek a Honlapon és az Adatkezelő által üzemeltett egyéb médiafelületeken (pl. Facebook) az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulásának függvényében megjelenhetnek. Amennyiben az érintett résztvevő a felvétel megjelenését nem kívánja vagy utólag annak eltávolítását, megsemmisítését kívánja, az érintett erre irányuló és írásba foglalt kérelmére az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül intézkedik. Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

 1. Külső helyre mutató linkek

A Honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linket is tartalmazhat, amely oldalak saját adatkezelési tájékoztatóval és mechanizmussal rendelkeznek. Kérjük, olvassa el figyelmesen az adott weblap adatkezelési tájékoztatóját, mielőtt a személyes adatait megadná. Mivel a harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt, az Adatkezelő a Honlapról elérhető, külső weblapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés jogszabályt sért, a linket haladéktalanul eltávolítja a Honlapról. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a külső weboldalakra.

 1. Adatfeldolgozás és adattovábbítás

Az adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni és titokban tartani. Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az eseti jelleggel megbízott adatfeldolgozókról az Ön kérésére további felvilágosítást nyújtunk.

Adatai kezeléséhez, tárolásához EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozásokat veszünk igénybe. Az alábbi szerződött adatfeldolgozók végzik, végezhetik adatainak feldolgozását:

 

ADATFELDOLGOZÓ NEVE ADATFELDOLGOZÓ ELÉRHETŐSÉGEI ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA
Elekes adó Kft.

2120 Dunakeszi, Fő út 16-18.

elekesadokft@gmail.com

Tel.: 00 27 543 275

könyvelés
T-Systems Magyarország Zrt.

1276 Budapest Pf. 1400

Tel.: 1400

TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

szerverszolgáltatás

FX SOFTWARE

Számítástechnikai,

Kereskedelmi és Szolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1066 Budapest, Weiner Leó utca 16.

www.fx,hu

Tel.: +36205996740

Honlap üzemeltetése

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő személyes adatot nem továbbít harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére.

 1. Adatbiztonság

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek keretében automatizált döntéshozatalra, valamint profilalkotásra nem kerül sor.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, Antivirus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő a papír alapon kezelt és személyes adatokat is tartalmazó iratokat jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott helyiségben tárolja. A személyes adatot tartalmazó, manuálisan kezelt iratok az Adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében irattárba kerülnek, mely helyiség szintén jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott terület.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő megbízottai részére előírja.

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 1. Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az alábbi pontokban felsorolt jogait az Adatkezelőnél előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő elérhetőségeit a Tájékoztató 1. pontja tartalmazza. Az Adatkezelő a jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy, ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

 

 1. Tájékoztatás személyes adatainak kezeléséről

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 1. Személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. Törléshez való jog (Az elfeledtetéshez való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. Az adatok hordozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, mely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  1. Az érintett jogainak érvényesítése, jogorvoslati lehetőségek, bírósági jogérvényesítés:

Az érintett a személyes adatainak kezelésével összefüggésben bármikor panasszal élhet az adatkezelőnél, alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

E-mail cím: ……………………………………..

Telefonszám:  ……………………………………..

Postacím: ……………………………………..

 

Amennyiben az érintett az Adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. – levelezési cím 1363 Budapest, Pf.: 9..; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36 1 391 1400) panaszt nyújthat be, valamint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Az érintett Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti továbbá az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az érintett jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint az érintett a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

 

  1. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani.

A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 1. Cookie-k (sütik) kezelések

A süti olyan információ (a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag), amelyeket a meglátogatott weboldalak tárolnak el a számítógépen. A „cookie”-k (sütik) alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Az Adatkezelő által üzemeltetett Honlap is használ „cookie”-kat (sütiket) más honlapokhoz hasonlóan, amelyben személyes adatok nem, kizárólag anonimizált belső azonosítók, technikai jellegű információk kerülnek gyűjtésre és tárolásra. A Honlap a WordPress platformon működő weboldal, amely hatékony működése szempontjából a következő linken részletezett cookie-kat engedélyezi az oldalon:

Cookie Policy

A Honlap alapműködését biztosító sütik jogalapja jogos érdek, célja a honlap megfelelő működésének biztosítása.

A Magyar FOREX Társaság által használt cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Tájékoztatjuk, hogy a cookie-k nem rögzítenek személyes adatokat tekintve, hogy a Honlapon nincs lehetőség a felhasználóknak bejelentkezni, hírlevélre feliratkozni vagy kapcsolatfelvételi és egyéb űrlapot kitölteni.

A Honlap célzó- és hirdetési sütiket nem használ.

Ön le tudja tiltani a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban nincs garancia arra, hogy ilyen cookie-k nélkül a Honlap minden szolgáltatását el tudja érni.

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

 1. Egyéb rendelkezések

A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk részletes tájékoztatást. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztató tartalmát bármikor belátása szerint módosítsa. A Tájékoztató módosításai a Honlapon való közzététellel lépnek hatályba, erre tekintettel ajánljuk, hogy rendszeres időközönként tájékozódjon az alkalmazott módosítások tartalma felől.

Az Adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról a weboldalán nyújt tájékoztatást, továbbá fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően történő adatkezelésekre érvényes.

 

A jelen Tájékoztató hatályba lépésének a napja: …….

 

A jelen Tájékoztató hatályba lépésével a 2018. május 25-i keltű Tájékoztató hatályát veszti.